Prava i uslovi korišćenja

Svi tekstovi i drugi sadržaji u okviru bloga www.lilystravelnotes.com su autorsko djelo Ljiljane Lukšić.

Sadržaj se ne smije mijenjati, niti pojedini djelovi sadržaja koristiti izvan originalnog konteksta.

U slučaju da koristite tekst ili druge sadržaje ovog bloga u obavezi ste da na vidnom mjestu navedete ime autorke teksta i postavite link koji će voditi ka izvornom sadržaju u okviru bloga www.lilystravelnotes.com.

Izvor treba da bude naveden na sljedeći način:

Autor/ka: Ljiljana Lukšić, [naslov teksta ili dokumenta, ukoliko postoji, preuzeto sa [ispravan hiperlink].

Kada su u pitanju štampani mediji, izvor se navodi na ovaj način:

Izvor: www.lilystravelnotes.com. Ljiljana Lukšić [naslov teksta ili dokumenta, ukoliko postoji].

 

Slike i drugi vizuelni sadržaji

Sve slike i drugi vizuelni sadržaji su autorske ideje i zabranjeno ih je kopirati, dijeliti i koristiti na drugim mjestima na internetu i izvan interneta bez navođenja izvora.

U slučaju neovlašćenog korišćenja sadržaja sa ovog bloga, protiv odgovornih osoba biće preduzete neke od ovih mjera:

  • Pravni zahtjev za uklanjanje sadržaja upućen Google-u;
  • Mjere pravne zaštite prava intelektualne svojine, na osnovu Zakona o autorskim i srodnim pravima Crne Gore;
  • Prijava hosting kompaniji, koja će biti obaviještena o povredi prava intelektualne svojine načinjenoj od strane odgovornog korisnika njenih usluga.

 

Komentari

Za svaki komentar odgovorne su osobe koje ga postavljaju.

Ukoliko se unesu komentari koji u bilo kom smislu vrijeđaju, omalovažavaju ili diskriminišu korisnike bloga, po bilo kom osnovu, isti će biti obrisani.

Kada u okviru komentara postavite reklamu (i/ili link) za posao, proizvod ili uslugu, takav komentar neće biti odobren.

 

Politika privatnosti

Podaci koje unosite u kontakt formu i obrasce za prijavu Sajta i Landing stranica u okviru ovog bloga zaštićeni su i sigurni, i ni u kom slučaju neće biti proslijeđeni trećim licima.

Svi lični podaci korisnika, njihovo prikupljanje, čuvanje, regulisano je u skladu sa Uredbom Evropske unije o zaštiti ličnih podataka (GDPR), što znači da svaki Korisnik Sajta ostavlja svoje lične podatke dobrovoljno, uz sopstvenu saglasnost, kada ih sam upiše, a sve u skladu sa Politikom privatnosti.

U skladu sa GDPR-om svaki Korisnik iz Evropske unije ima pravo da:

  • Zatraži na uvid svoje podatke koji su u našoj bazi i to podnošenjem zahtjeva putem email adrese: lilystravelnotes@gmail.com. Na osnovu zahtjeva Korisnik dobija link za download i potvrdu podataka.
  • Da se u svakom trenutku odjavi sa email liste.
  • Da promijeni svoje lične podatke.
  • Da zatraži da se njegovi podaci izbrišu iz naše baze.

Vlasnik bloga (Sajta) zadržava pravo izmjene ovih uslova korišćenja i neće biti odgovoran za eventualne posledice proizašle iz toga.

Hvala Vam što poštujete uslove korišćenja ovog bloga.